Policy

Miljö är allas ansvar!​​​​​

Vi har nu tagit vårt och är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och har i och med det skapat ett komplett miljöledningssystem i en struktur som stödjer vår process.

Miljöpolicy

  • Billinge Kyl AB arbetar för framtiden och skall tillgodose kund- och samhällsbehov genom att i samverkan skapa förutsättning för minimal miljöpåverkan av vårat arbete.
  • Bedriva vår verksamhet med gällande lagstsiftning och miljökrav som lägsta ambitionsnivå
  • Bedriva miljöarbete som genomsyrar all vår verksamhet
  • Ha en fördjupad dialog och samverkan med kunder, projektörer, leverantörer, underentreprenörer och andra intressenter
  • Ha rutiner som skyddar människors hälsa och den yttre miljön
  • Alla medarbetare skall ta ansvar för miljön i sitt dagliga arbete
  • Kretsloppsanpassa vårat arbete med hänsyn till miljöbelastning, energiåtgång samt resursutnyttjande
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete

GDPR

​​​​​​​
Certifierade, KYLCERT